Popaganda, 28-29 augusti 2015, Eriksdalsbadet, Stockholm