Popaganda, 29-30 augusti 2014, Eriksdalsbadet, Stockholm